Prawo odstąpienia od umowy

§ 6. Uprawnienia do odstąpienia od umowy


 
6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres siedziby Cebule.pl podany w niniejszym Regulaminie.6.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów żywych, które niewłaściwie przechowywane szybko tracą swoje pierwotne cechy i ulegają szybkiemu zepsuciu.6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Cebule.pl dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres:
Cebule.pl Jan Wiśniewski, ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa.

 

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.